‘tıkla kirala'da 10 bin üyeye ulaştı!

‘TIKLA KİRALA'DA 10 BİN ÜYEYE ULAŞTI!

Beş kı­ta­da ve 33 ül­ke­de dev bir araç fi­lo­su­nu yö­ne­ten Lea­seP­la­n'­in, Tür­ki­ye­'de bir il­ke im­za ata­rak hiz­me­te al­dı­ğı müş­te­ri­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak en uy­gun tek­lif­le­ri in­ter­net üze­rin­den su­nan “Tık­la Ki­ra­la­” plat­for­mu 10 bin üye sa­yı­sı­na u

Tarih : 22 Kasım 2016, 15:44
Puan Ver : ‘Tıkla Kirala'da 10 Bin Üyeye Ulaştı!(5/10)4


Lea­seP­lan Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Tür­kay Ok­tay, “22 bin adet araç­lık mev­cut fi­lo­mu­zun ar­tık ha­tı­rı sa­yı­lır bir kıs­mı­nı Tık­la Ki­ra­la müş­te­ri­si oluş­tu­ru­yor. Şu an­da yak­la­şık bin müş­te­ri­miz bin 600'ün üze­rin­de ara­cı­nı Tık­la Ki­ra­la plat­for­mu ara­cı­lı­ğıy­la uzun dö­nem­li ola­rak ki­ra­la­dı­” de­di. Tür­kay Ok­tay, “Ki­ra­la­ma hiz­me­ti ile araç ve araç kul­la­nı­mıy­la il­gi­li risk­ler (ba­kım ma­li­yet­le­ri, ha­sar yö­ne­ti­mi, amor­tis­man) ki­ra­la­ma şir­ke­ti­ne dev­re­di­lir. Ay­rı­ca ay­lık öde­me­le­rin ta­ma­mı gi­der gös­te­ri­le­rek ver­gi yö­ne­ti­mi de ya­pı­la­bi­lir.Ara­cın kas­ko­su ki­ra­la­ma şir­ke­ti­nin so­rum­lu­lu­ğun­da olur, ha­sar ve ona­rım­da mua­dil araç hiz­me­ti sağ­la­nır. 2016 yı­lı ba­şın­da ilk şu­be­mi­zi İz­mi­r'­de aç­tık. 2017 yı­lın­da şu­be­leş­me plan­la­rı­mız de­vam edi­yor ola­cak. Fi­lo ki­ra­la­ma sek­tö­rü­nün bü­yü­me­si ve stra­te­ji­le­ri­miz açı­sın­dan KO­Bİ'ler bi­zim için çok önem­li bir yer tu­tu­yor. Lea­seP­lan, sek­tör­de Kon­forP­lan, Ha­zırP­lan, Açık He­sap­la­ma gi­bi ürün­le­rin ya­nı sı­ra ya­kıt yö­ne­ti­mi, OGS/HGS yö­ne­ti­mi, fi­lo ra­por­la­ma, araç eks­per­ti­zi hiz­met­le­ri­ni ilk ola­rak su­nan mar­ka ola­rak öne çı­kı­yor. Sek­tör­de top­lam araç par­kı yıl­lık yüz­de 17-18'ler se­vi­ye­sin­de ar­tar­ken, müş­te­ri sa­yı­sı her yıl ne­re­dey­se yüz­de 40 ar­tı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. kaynak:sözcü
Etiketler: ‘Tıkla  Kirala  Da  10  Bin  Üyeye  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER