MEB'den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak

MEB'DEN RUHSAT ALMAYAN YURTLAR KAPATILACAK

Yeni KHK ile öğrenci yurtlarına yeni düzenleme geldi. MEB ruhsatı olmadan faaliyetlerini yürüten yurtlara brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve kapatılacak.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Meb'den Ruhsat Almayan Yurtlar Kapatılacak(5/10)1

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

YENİ KOŞULLAR GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun'a yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

YURTLARDA KİMLER KALAMAYACAK

Buna göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı aranacak.

MEVZUATA AYKIRI PERSONEL ÇALIŞTIRANLARA ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATI PARA CEZASI

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde brüt asgari ücretin iki katı para cezası verilecek.

TEKRAR EDİLİRSE CEZANIN MİKTARI 5'E KATLANACAK

Ayrıca yurtların, kurum açma izninde belirlenen öğrenim düzeyi ve cinsiyetine aykırı öğrenci barındırması, kayıt dışı öğrencileri veya öğrenci olmayan kişileri barındırması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde brüt asgari ücretin üç katı ceza uygulanacak.

3. KEZ TEKRAR EDİLİRSE KAPATILACAK

Bu fiillerin tekrarı halinde, idari para cezası miktarı, belirlenen para cezası miktarlarının 5 katı olarak uygulanacak. Fiillerin 3'üncü kez tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Kurum açma izninde belirlenen amaç dışında kullanılması ve yönetmelikle düzenlenen şartları yerine getirmeden kapatılması hallerinin tespitinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

RUHSATLAR MEB'DEN ALINACAK

Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılacak ve bu kanun ile 25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 13'üncü maddesine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alacak.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri yönetmelikle belirlenecek.

Her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Kurum açma izni verilen kurumlardan 6 ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Denetim veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kuramların kurucuları, 5 yıl geçmeden tekrar kurum açamayacak, devralamayacak veya ortak olamayacak.

Kurucu temsilcisinin kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti halinde kurucu temsilcisi de 5 yıl geçmeden tekrar kurum açamayacak, devralamayacak veya ortak olamayacak.

100 METRE KOŞULU

Ortaokul ile ortaöğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumlar ile umuma açık yerler ve alkollü içki satılan yerler arasında en az 100 metre mesafe bulunması gerekecek.

Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumların bu yerlere uzaklığı kurum türlerine göre yönetmelikle belirlenecek.

Yurtlarda, Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca yabancı uyruklu personel de görevlendirilebilecek.

Personele, işlediği fiil ve haller doğrultusunda uyarma, kınama, aylıktan kesme, görevine son verme ve görevine son verilerek başka yurt ve benzeri kurumda çalıştırmama cezaları verilebilecek. Disiplin cezasının verilmesini gerektirecek fiil ve haller, bu cezaların tanımı ye verilme usul ve esasları ile barınan öğrencilerin disiplinine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenecek.

KAMU GÖREVİNE İADE EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öte yandan, 694 sayılı KHK'de, 685 sayılı KHK'nin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına ek hüküm getirildi.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirilecek.

Bunların atama teklifleri, Ankara, İstanbul, İzmir dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak 15 gün içinde yapılacak.

Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek, 1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburadaEtiketler: Meb  Den  Ruhsat  Almayan  Yurtlar  Kapatılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER