İŞTE MHP'NİN SEÇİM VAATLERİ !


İŞTE MHP'NİN SEÇİM VAATLERİ !
Tarih : 03 Mayıs 2015, 16:39
Puan Ver : İşte Mhp'nin Seçim Vaatleri !(7/10)3


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yıllık ortalama yüzde 5,2 büyüme ve 700 bin yeni istihdam sağlayacağız. Kişi başına gelir 20 bin dolara, ihracat 400 milyar dolara yükselecek, istihdam sayısı da 33,2 milyon kişiye ulaşacak' dedi.MHP Lideri Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklıyor. 13 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti'nin milletten aldığı desteği adalet, huzur ve refah için kullanmak yerine gerilim, cepheleşme ve çatışma ekseninde heba ettiğini belirten Bahçeli, 'Milli iradeyi yolsuzluk, adaletsizlik ve bölücülük için kılıf yapmıştır. Bugünkü Türkiye tablosu, tam bir yıkım ve hezimet tablosudur. Türk ekonomisinin çok ciddi yapısal sorunları bulunmaktadır. Tasarruflar dibe vurmuş, borçlar tavan yapmıştır. Yatırımlar azalmış, büyüme daralmıştır' dedi.'KISA VADELİ HEDEFİMİZ TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK'

'13 yıllık kayıp, yenilgi ve israf dolu yıllara son vermek, yanlışa dur demek lazım' diyen Bahçeli, '7 Haziran milletvekilliği genel seçimi bunun için eşsiz bir fırsattır. Parti olarak, 'Toplumsal Onarım ve Huzurlu Gelecek' adıyla hazırladığımız beyanname ile milletimizin hizmetindeyiz. MHP, Türkiye'yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle kamuoyunun karşısına çıkmaktadır. Kısa vadeli hedefimiz tek başına iktidar olmaktır. Milletimiz yetki verdiği taktirde 2015-2019 yıllarını kapsayan birinci iktidar dönemi sonuna kadar tahrip edilen Türkiye'nin onarılmasını, çözülen milletin bütünleştirilmesini, demokrasinin güçlendirilmesini sağlayacağız' şeklinde konuştu.'TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ'

Türkiye'nin küresel güç olması yolunda ihtiyacı olan çağdaş normlarda bir devlet ve toplum düzeninin gerektirdiği kurum ve kuralları tesis edeceklerini söyleyen Bahçeli, 'AKP'nin anti- demokratik, vesayetçi, kayırmacı, hukuk tanımaz, kişi güvenliğini ihlal edici, özgürlükleri kısıtlayıcı bozuk düzenine son vereceğiz. Hükümetin devletin kurumları, milli ve manevi değerlerimiz ile vatandaşlarımız üzerinde oluşturduğu her türlü tahribatı onaracağız. Her bakımdan toparlanmanın sağlanacağı bu dönemde terörü tamamen bitirerek toplumsal huzur ve güveni temin edeceğiz. İşsizlik ve yoksulluk sorununu önemli ölçüde hafifleterek vatandaşlarımızın refah düzeyini yükselteceğiz' dedi.'5,2 BÜYÜME VE 700 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ'

Ağırlıklı olarak 2016-2019 yıllarını kapsayacak olan birinci iktidar döneminde yıllık ortalama yüzde 5,2 büyüme ve 700 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildiren Bahçeli, şöyle devam etti:

'Dönemin sonunda GSYH 1,1 trilyon dolara, kişi başına milli gelir 13,3 bin dolara, ihracat 239 milyar dolara erişecektir. Ve istihdam yaklaşık 29,1 milyon kişiye ulaşacaktır. 2014 yılında yüzde 45,5 olan işgücüne katılım oranını inşallah yüzde 47,8'e çıkaracağız. Orta vadeli hedefimiz 2019-2023 yıllarını kapsayan ikinci iktidar dönemi sonunda Türkiye'nin bölgesel güç haline gelmesi, siyasi ve sosyal sorunları aşarak küresel ölçekte söz sahibi olmasıdır. 2019-2023 yıllarını kapsayan MHP iktidarı Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma, 2023 yılı vizyonunu yakalama dönemi olacaktır. Bu kapsamda MHP iktidarında kaynaklar harekete geçirilerek, ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer ve istihdam yaratan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir üretim yapısı tesis edilecektir.''KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR 20 BİN DOLARA, İHRACAT 400 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK'

2015 yılında başlayan 'Onarım, Bütünleşme ve Atılım' döneminden sonra mevcut kaynak, imkan ve kabiliyetleri stratejik bir vizyonla harekete geçireceklerini dile getiren Bahçeli, 'Vatandaşlık bilincinin güçlendirilmesi, tarih ve inanç temelinde kaynağını bulan ortak değerler ekseninde bütünleşilmesi MHP'nin tek başına iktidarında geçecek olan sekiz yıllık dönemin sonunda gerçekleştirilmiş olacaktır. Yıllık ortalama yüzde 6,6 büyüme ve 1 milyon 25 bin yeni istihdamın sağlanacağı bu dönemin sonunda GSYH 1,7 trilyon dolara çıkacaktır. Kişi başına gelir 20 bin dolara, ihracat 400 milyar dolara yükselecektir. İstihdam sayısı da 33,2 milyon kişiye ulaşacaktır. Uzun vadeli stratejimiz ise 2053 yılında Türkiye'nin 'Küresel Güç ve Lider Ülke' olmasını sağlamaktır. Siyasi faaliyetlerimizin temeline demokrasinin güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğünün sağlanmasını ve her alanda adaletin hakim kılınmasını oturtuyoruz' dedi.'TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE ANA DİLDE EĞİTİM YAPILMASINA KARŞIYIZ'

MHP'nin Anayasa'nın genel sınırlama hükümlerinden daha çok genel koruma hükümlerine yer vermesini, özgürlükleri esas almasını ve bir 'toplum sözleşmesi' niteliğinde olmasını gerekli gördüğünü vurgulayan Bahçeli, yeni Anayasa'da tartışılacak konuları şöyle sıraladı:

'Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, vatandaşlarımızın birbirleriyle ve milletin devletle çatıştırılmasına zemin hazırlanmasına, milli kimlik tanımının değiştirilerek Türkiyelilik kavramının esas alınmasına, vatandaşlık bağının Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına, Türkçe dışındaki başka dillerde ana dil eğitim yapılmasına, Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine tamamen karşıyız ve karşı duruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter milli devlet yapısını esas alan parlamenter sistemi, demokratik siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüyoruz. Ve Türk milletine en uygun yönetim şekli olarak değerlendiriyoruz. Anayasa ihtiyacını toplumsal gereklilikler yerine devleti ve milleti parçalanmaya götürecek bir sistem değişikliğine endeksleyen siyasi yaklaşımı açıktan reddediyoruz. Terörün bitirilmesi için devletin güvenlik güçleriyle meşru zeminlerde ve tüm ülke sathında etkili bir mücadele vermeye son derece kararlıyız. Güvenlik güçlerimizi kışla ve karakollara hapseden uygulamalara mutlaka son vereceğiz. Herkes bilsin ki, terörün ve bölücülüğün kökünü kurutacağız. Terörle pazarlıklar derhal bitirilecek, ihanet süreci bıçak gibi kesilecek, ihanete ortak olanlar adalete sevk edilecektir. Adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle yargı, insanların tereddütsüz güvenebileceği, adalet duygusunun zihinlerde ve kalplerde yer ettiği bir yapıda olacaktır. Yargıyı mevcut tartışmalardan çıkartarak etkin, erişilebilir, hızlı ve adil kararlar vereceği bir yapıya büründürecek ve süratle adalete güveni artıracağız. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik şiddet olaylarında dava zamanaşımı kaldırılacak, harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacaktır.''17-25 ARALIK ZANLILARI BAŞTA TÜM YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE TİTİZLİKLE GİDİLECEK'

Yolsuzlukların önlenmesinde etkinliği sağlamak amacıyla denetim sisteminin yapısal ve işlevsel olarak yeniden düzenleneceğini ifade eden Bahçeli, '17-25 Aralık zanlıları başta olmak üzere tüm yolsuzlukların üzerine titizlikle gidilecek, devlet malına el uzatanlardan, kul hakkı yiyenlerden, rüşvetçilerden, soygunculardan ve hortumculardan hesap sorulacaktır. Yolsuzluk yoluyla elde edildiği hukuki olarak tespit edilen her türlü varlığa el konulması ve suçluların bu varlıktan mahrum bırakılması amacıyla yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin servetlerinin nerede ve kimin adına kayıtlı olursa olsun zaman aşımı gözetilmeksizin el konulması hukuken sağlanacaktır. Yolsuzlukları önlemek, yolsuzluklarla mücadelede etkin ve kalıcı politikalar üretmek ve ilgili kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak üzere, özerk bir 'Yolsuzlukla Mücadele Kurulu' oluşturulacaktır' dedi.MHP'NİN EKONOMİ VAATLERİ

MHP'nin ekonomi politikalarının iki ana eksenden oluştuğunu bildiren Bahçeli, 'Birincisi milletimizin karşı karşıya olduğu borçluluk, geçim sıkıntısı ve fakirliğe çare olacak acil önlemlerden oluşan rahatlatıcı politikalardır. İkincisi ise bununla eş zamanlı olarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak kalkınma politikalarıdır. Bu politikalarla ekonomide 'onarım ve atılım' gerçekleştirilecektir' diye konuştu.

Bu amaçla Türkiye'nin kendi imkan ve şartlarıyla doğal ve beşeri kaynaklarını dikkate alan 'Üreten Ekonomi Programı'nın uygulamaya konulacağını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

'Program, ileri teknoloji kullanan, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı gözeten, gelirin adil bölüşümünü esas alan, rekabet gücü yüksek üretim ekonomisini tesis etmeyi, aynı zamanda sosyal dokuyu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan; eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla halkın refahının artırılması temel hedefimiz olacaktır. Uygulayacağımız Üreten Ekonomi Programıyla ulaşmak istediğimiz hedefler şunlardır: Sürdürülebilir ve yüksek bir büyüme ortamını tesis etmek, ekonominin dış kaynak bağımlılığını azaltarak şoklara karşı dayanıklı hale getirmek ve kırılganlığını azaltmak, fiyat istikrarını sağlamak, büyümeden taviz vermeden cari açığı kontrol altına almak, maliye politikasını makro politikaları destekleyici şekilde yürütmek, istihdamı teşvik edici bir işgücü piyasası kurmak, Ar-Ge payını artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, yenilikçiliği ve girişimciliği kurumsallaştırmak, dünyada Türk markalı ve patentli ürünleri yaygınlaştırmak, ekonomide kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, firmaların ve hane halkının borç yükünü azaltarak sürdürülebilir hale getirmektir. AKP'nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle, önceki üç yılda olduğu gibi 2015 yılında da çok düşük gerçekleşeceği tahmin edilen büyüme, MHP iktidarında oluşacak güven ve istikrar ikliminde alınmaya başlanacak yapısal tedbirlerle, 2016 yılından itibaren kademeli olarak artmaya başlayacaktır. Sanayi yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığı desteklenecektir. Bankacılık kesimini reel sektöre sürekli olarak mali destek verebilir hale getirecek tedbirler alınacaktır. Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılarak kaynakları artırılacak, Kredi Garanti Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek KOBİ'lerin teminat sorunu çözülecektir. Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulamaya konulacaktır. Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100'e kadar yatırım indirimi verilecektir.'

(İHA)

 


Etiketler: İşte  Mhp  Nin  Seçim  Vaatleri    Ankara  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER