cenk ergün'den adebayor açıklaması!

CENK ERGÜN'DEN ADEBAYOR AÇIKLAMASI!

2006'da Ga­la­ta­sa­ra­y'­da ida­ri me­na­jer ola­rak gö­rev al­ma­ya baş­la­yan ve geç­ti­ği­miz ay Sa­rı-Kır­mı­zı­lı Ku­lü­bün Fut­bol Di­rek­tö­rü gö­re­vi­ne ge­len Cenk Er­gün, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 20 Ekim 2015, 10:53
Puan Ver : Cenk Ergün'den Adebayor Açıklaması!(10/10)10


İş­te Er­gü­n'­ün öne çı­kan söz­le­ri:


 


ADAPTASYONU ZAMAN ALIYOR


 


“Po­dols­ki uyum açı­sın­dan iyi gi­di­yor. İçi­ne Türk kaç­mış di­yo­ruz. Türk­le­r'e bi­zim kül­tü­rü­mü­ze çok ya­kın. Fa­kat ta­kı­ma adap­tas­yo­nu za­man alı­yor. Ho­ca­mız Lu­ka­s'­tan fark­lı gö­rev­ler is­ti­yor.


 


Sağ ka­nat, sol ka­nat, for­vet ar­ka­sı ya da for­vet oy­nu­yor. Bu gö­re­ve adap­te ola­bi­le­cek po­tan­si­ye­le sa­hip. Bu uyum sü­re­cin­de lig­de 4 gol ata­rak baş­la­ma­sı onun ne ka­dar bü­yük bir fut­bol­cu ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.


 


KENDiMiZi HAZIR TUTUYORUZ


 


“O­cak ayın­da trans­fer yap­ma­ya­ca­ğız şek­lin­de bir ka­ra­rı­mız yok. Tek­nik he­ye­tin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ih­ti­yaç olan mev­ki­le­re trans­fer ya­pa­ca­ğız. Bi­zim scoa­ting ve iz­le­me de­part­ma­nı­mız her za­man ol­du­ğu gi­bi her mev­ki­iye bi­ze uya­bi­le­cek oyun­cu­la­rı tes­pit edi­yor­lar. Biz her za­man ken­di­mi­zi ha­zır tu­tu­yoruz.”Etiketler: Cenk  Ergün  Den  Adebayor  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER